วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างเทคโนโลยีทางการศึกษา

Projetor โปรเจคเตอร์เป็นโสตทัศน์ที่ทำให้เกิดภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นสิ่งสำคัญในการเรียน ทำให้นักเรียนที่กำลังชม
มีส่วนรมในการบรรยาต่างๆ


Computer เป็นโสตทัศน์สื่อการเรียนการสอนที่สำคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษาทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น


สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ Internet ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ทำให้เด็กต้องมีความสามารถในการเรียนรู้มากขึ้น อินเตอร์เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถท่องโลกกว้างมากขึ้นและสามารถเรียนได้อย่างไม่มีจำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น